NYCAC 2021 - Schedule of Talks

Friday, December 17, 2021,   NYCAC 2021 will take place virtually, on Webex


The New York Colloquium on Algorithms and Complexity


Schedule of talks

All the talks will take place on Webex. Make sure to register, to receive a link.

  Athens time Speaker   NY time
  14:30 Dimitris Myrisiotis (Singapore)   7:30
  15:05 George Barmpalias (Chinese Academy of Sciences)   8:05
  15:45 Grigoris Koumoutsos (Bruxelles)   8:45
  16:10 Aggeliki Chalki (NTU Athens)   9:10
  16:30 Manolis Vlatakis (Columbia)   9:30
  17:00 Alkiviadis Mertzios (NTU Athens)   10:00
  17:20 Alkis Kalavasis (NTU Athens)   10:20
  17:40 Panagiotis Patsilinakos (NTU Athens)   10:40
  18:00 Vassilis Gkatzelis (Drexel)   11:00
  18:35 Evangelos Kipouridis (Copenhagen)   11:35
  19:00 Aris Filos-Ratsikas (Liverpool)   12:00
  19:30 LONG BREAK   12:30
  20:20 Jin-Yi Cai (Madison Wisconsin) (Plenary Speaker)   13:20
  21:20 Christos Tzamos (Madison Wisconsin)   14:20
  22:00 Vaggos Chatziafratis (UCSC)   15:00
  22:40 Ioannis Panageas (UCI)   15:40
  23:20 END   16:20